เจ้าหน้าที่ รพ.สต.พรุใน ร่วมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและการนิเทศงาน

27 – 29 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.พรุใน ร่วมรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและการนิเทศงานระดับกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 ณ รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์