แก้ไขฉลากยา

กรณีแก้ไขฉลากด้วยโปรแกรม ireport แต่เมื่อสั่งพิมพ์ฉลากยังคงเป็นรูปแบบเดิม ให้ลบไฟล์ jhcis.properties ใน program files / jhcis – client ทิ้งก่อน จึงจะเป็นปัจจุบัน