ลงพื้นที่รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก