นางสุภาพร  สุวรรมณี (ปลา)
ผู้อำนวยการ รพ.สต.พรุใน

นพ.มารุต  เหล็กเพชร (นิล)
แพทย์ประจำ รพ.สต.พรุใน

นางมณี  โรมินทร์ (ส้อ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุภาพร  วารี  (บ๋อ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.จิตติมา  ทับชม (จิต)
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

น.ส.อรุณรัตน์  โต๊ะไม (ซี)
พยาบาลวิชาชีพ

น.ส.นูรอัยนี  คาวิจิตร (นูร)
นักกายภาพบำบัด

น.ส.บัดรีย๊ะ  ชาติไทย
แพทย์แผนไทย

นายไกรสร  ไถนาเพรียว (บ่าว / จุ๊ย)
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

น.ส. ปวีณา  ทอดทิ้ง (ซ๊ะห์)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางละเอียด  โชคเกื้อ ( เอียด / ด๊ะ )
พนักงานช่วยการพยาบาล

นายพยุงศักดิ์  สงวนไถ (อั้ม)
พนักงานช่วยการพยาบาล

น.ส.ลิลล่า  จิตรนาวี (พิงค์)
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวจุรีพร  ช่วยการกล้า (บ๊ะห์)
พนักงานธุรการ

น.ส.จิราพร  โต๊ะไม  (รีหนา)
พนักงานทำความสะอาด

นางพัชรดา  นาวีว่อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสุภาวดี  ติระนนท์
พนักงานนึ่งเครื่องมือ

ความเห็นล่าสุด