• ส่งรายงานเรียกเก็บสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลพังงา ทุกสิ้นเดือน
  • ปรับปรุงรหัสหัตการและค่าบริการประจำปี ตามข้อมูลโรงพยาบาลแม่ข่ายและกรมบัญชีกลาง
  • ขึ้นสิทธิบัตรประกันสุขภาพประชากรในพื้นที่รับผิดชอบ
  • ทำแบบประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิประจำปี และปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับแบบประเมินและพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น
  • ส่งรายงานเรียกเก็บต่างด้าวที่มีบัตรประกันสุขภาพ ทุกสิ้นเดือน
  • ระบบบริการผู้รับบริการที่ใช้สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ความเห็นล่าสุด