ค่าฝุ่นรายชั่วโมง อ.เกาะยาว
https://www.cmuccdc.org/kohyao

 

GREENANDCLEAN

GREEN

G:GARBAGE จัดการระบบขยะใหม่ทั้งระบบทั้งการกำหนดประเภทขยะให้ชัดเจน ประเภทถังขยะ จัดวางถังขยะ จำนวนถังขยะ โดยมีจุดวางถังขยะหลักอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำรวม ประกอบด้วย

 • ถังขยะอินทรีย์ มีแผนจัดทำถังขยะอินทรีย์แบบฝังดินบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่และสำหรับผู้ป่วยใน โดยได้แนวคิดจากการนำเสนอของ สสอ.แห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา ในการร่วมประชุมงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเมื่อปลายปีงบ 2561
 • ถังขยะทั่วไป
 • ถังขยะรีไซเคิล จากการดำเนินงานพบว่าขยะรีไซเคิลมีจำนวนมาก ทำให้ถังขยะไม่พอสำหรับรองรับขยะ กำลังดำเนินการประชุมร่วม จนท. เพื่อหาวิธีแก้ไข นอกจากนี้ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีบันทึกรายรับจากการขายขยะรีไซเคิล และ ผู้รับผลประโยชน์จากการขายขยะ โดยวางแผนว่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 50:50 ระหว่างเงินสวัสดิการ และ พนักงานทำความสะอาด
 • ถังขยะอันตราย จัดซื้อด้วยเงินบำรุง เพื่อเก็บขยะอันตรายในโรงพยาบาลทั้งหมด ในระยะยาววางแผนขุดบ่อซีเคียวโดยใช้ท่อคอนกรีตเป็นบ่อจัดเก็บ ตามคำแนะนำของงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลเกาะยาว

R:RESTROOM มองกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ รพ.สต.พรุใน สถานประกอบการ และ สถานที่สาธาณะทั่วไป

 • ในส่วนของ รพ.สต.ได้สำรวจห้องน้ำทั้งหมด จำนวนอ่างล้างมือ จุดบริการผ้าเช็ดมือ จุดวางถังขยะใส่ผ้าเช็ดมือ ทั้งหมด โดยได้ประสานงาน IC ในส่วนที่ยังเป็นปัญหาหรือต้องปรับปรุงเพิ่มเติม

E:ENERGY

 • ชี้แจงมาตรการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า , การใช้กระดาษรียูส , การประหยัดน้ำ , สำรวจก็อกน้ำรั่วและปรับปรุง ฯลฯ
 • จัดเก็บข้อมูลสถิติค่าไฟฟ้าตลอดปีงบประมาณ เพื่อบริหารจัดการ แก้ไขกรณีพบการใช้ไฟฟ้ามากเกินความจำเป็น (ค่าไฟฟ้า)

E:ENVIRONMENT

 • สำรวจความสะอาดของสิ่งแวดล้อมทั้งพื้นที่ รพ.สต.
 • จัดให้มีพื้นที่สีเขียวครอบคลุมทั้งพื้นที่
 • จัดหาฝาปิดท่อระบายน้ำทดแทนที่แตกเสียหาย

N:NUTRITION

 • จัดซื้อชุดทดสอบน้ำดื่มใน รพ.สต.

CLEAN

C:COMMUNICATION การสื่อสาร

 • มีสื่อสาธารณะแจ้งข้อมูลเพื่อบุคลากร องค์กรอื่น และ ประชาชนทั่วไป
 • จัดซื้อโน๊ตบุ๊ค+จอมอนิเตอร์ สำหรับเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าจุดรอรับยา

L:LEADER นำองค์กร

 • นำเสนอการตรวจวัดดัชนีมวลกายและการออกกำลังสำหรับเจ้าหน้าที่ใน รพ.สต.ทุกคน จนเป็นผลสำเร็จ โดยจัดให้มีการออกกำลังกายร่วมกันในทุกวันจันทร์ ตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป
 • เป็นตัวอย่างการประหยัดพลังงานในองค์กร ยกตัวอย่างสิ่งที่ง่ายที่สุด เช่น การปิดจอคอมพิวเตอร์ช่วงพักกลางวัน การปิดสวิซต์ไป ถอดปลั๊กไฟ หลังเลิกงาน เป็นต้น
 • นำเสนอการจัดการขยะเต็มรูปแบบในองค์กร จนเกิดผลสำเร็จ โดยลดจุดวางถังขยะเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ และดำเนินการจัดซื้อถังขยะอันตราย เพื่อให้แยกทิ้งขยะได้ตรงประเภท
 • แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส.

E:EFFICIENCY ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม

 • จัดทำระบบบัญชีรายรับและการแบ่งส่วนรายรับหลังขายขยะรีไซเคิลในองค์กร
 • แสดงให้เห็นถึงค่าไฟที่ลดลงหลังดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเข้มข้ม

A:ACTIVITY จัดกิจกรรม

 • ร่วมติดป้ายรณรงค์เขตปลอดโฟมในองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ เช่น โรงเรียน เทศบาล ร้านอาหาร เป็นต้น
 • ดำเนินกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่อง ทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน
 • ประกวด 5ส. แต่ละแผนก
 • สำรวจร้านอาหารแผงลอยปลอดโฟม

N:NETWORK ภาคีเครือข่าย

 • ร่วมประชุมเทศบาลการจัดการขยะพื้นที่ ต.พรุใน
 • ร่วมประชุมเทศบาลรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันพุธในพื้นที่ ต.พรุใน (ระยะเริ่มต้น)
 • ร่วมประชุมเทศบาลร้านค้าปลอดโฟม

ความเห็นล่าสุด