นางสุภาพร  สุวรรมณี (ปลา)
ผู้อำนวยการ รพ.สต.พรุใน

นพ.มารุต  เหล็กเพชร (นิล)
แพทย์ประจำ รพ.สต.พรุใน

นางสุภาพร  วารี  (บ๋อ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.นูรอัยนี  คาวิจิตร (นูร)
นักกายภาพบำบัด

นายไกรสร  ไถนาเพรียว (บ่าว / จุ๊ย)
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

น.ส. ปวีณา  ทอดทิ้ง (ซ๊ะห์)
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางละเอียด  โชคเกื้อ ( เอียด / ด๊ะ )
พนักงานช่วยการพยาบาล

นายพยุงศักดิ์  สงวนไถ (อั้ม)
พนักงานช่วยการพยาบาล

น.ส.ลิลล่า  จิตรนาวี (พิงค์)
พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวจุรีพร  ช่วยการกล้า (บ๊ะห์)
พนักงานธุรการ

 นางพัชรดา  นาวีว่อง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุภาวดี  ติระนนท์
พนักงานนึ่งเครื่องมือ

ความเห็นล่าสุด