• สำรวจร้านจำหน่ายบุหรี่
  • สำรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • สำรวจร้านขายยา
  • สำรวจแผงลอย
  • สำรวจร้านอาหาร
  • สำรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง
  • อบรม อสม. เกี่ยวกับงานคุ้มครองฯ
  • อบรม นักเรียน เกี่ยวกับงานคุ้มครองฯ
  • อบรม ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับงานคุ้มครองฯ
  • ระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการโรงน้ำแข็ง , ขนมจีน , สปา , ผู้ผลิตอาหาร , โรงน้ำดื่ม ฯลฯ ขอสำเนาจาก สสอ.เกาะยาว และ ออกเยี่ยมโรงน้ำดื่มปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการตรวจตัวอย่างเบื้องต้นและกำกับให้การดำเนินการผลิตเป็นไปตามาตรฐาน
  • ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร , ยา , เครื่องสำอาง โดยแบ่งเป็นงานเชิงรุกและเชิงรับ คือ เชิงรุกให้ อสม. ดำเนินการสำรวจครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 7 หมู่ และออกพื้นที่สุมตรวจหลังได้รับข้อมูลจาก อสม. อีกครั้ง โดยอาจอาศัยความร่วมมือจาก คปสอ. , นักศึกฝึกงาน , บุคลากรในองค์กร , อสม. ดำเนินการร่วมกัน ส่วนมาตรการเชิงรับนั้น ก็ประชาสัมพันธ์การรับตรวจ ณ รพ.สต.พรุใน

ความเห็นล่าสุด