โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

prunaihealth

วิสัยทัศน์

“เราคือองค์กรสุขภาพชั้นนำ คุณภาพเป็นเลิศ”

พันธกิจ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน เป็นองค์กรให้บริการด้านสุขภาพครอบคลุม ๔ มิติ แก่ประชาชนแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ค่านิยม

  “ความเป็นหนึ่งเดียว ( Unity )”

ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน

 1.ประวัติความเป็นมา

ประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา ประชาชนจากจังหวัดสตูล อพยพโดยเรือมาพบเกาะยาวและได้ตั้งถิ่นฐานเพื่อประกอบอาชีพประมง จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีประชาชนจากจังหวัดตรัง และจากเกาะยาวน้อย ได้อพยพมาสมทบ เพื่อประกอบอาชีพประมงเช่นกัน และเมื่ออาศัยอยู่ได้ระยะหนึ่ง ก็บุกเบิกแผ้วถางที่เพื่อทำนาและทำสวนยางพารา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน  ตั้งอยู่ใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว  จ.พังงา  มีเนื้อที่ประมาณ    ๑ ไร่ ๓ งาน ๔ ตารางวา  บริจาคโดย นายเสบ คล่องสมุทร  เดิมชื่อสถานีอนามัยตำบลเกาะยาวใหญ่  สร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๑๕ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา  ต่อมาเมื่อ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้แยกเป็นตำบลพรุใน และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานีอนามัยตำบลพรุใน  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลเกาะยาว สาขาสถานีอนามัยตำบลพรุใน  ปีพ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์แพทย์ชุมชน และ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน

 

 2.ลักษณะทางภูมิศาสตร์

 2.1 ที่ตั้ง (แผนที่)

prunai_health_center

 2.2 อาณาเขต

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน ตั้งอยู่ในทิศใต้ของจังหวัดพังงา

ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๕๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ  หมู่ที่ ๑ ตำบลพรุใน

ทิศใต้             ติดต่อกับ  ทะเลอันดามัน

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ทะเลจังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ทะเลจังหวัดภูเก็ต

2.3 ภูมิประเทศ

มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่เกาะ ที่มีภูเขาทอดตัวตามแนวยาว เหนือ – ใต้

2.4 ภูมิอากาศ

มีภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ประมาณเดือน พฤษภาคม – ธันวาคม / ฤดูร้อน ประมาณเดือน มกราคม – เมษายน

 

3.การปกครอง

ตำบลพรุในรับผิดชอบ ๖ หมู่บ้าน  1155 ครัวเรือน 1322 ครอบครัว เทศบาล ๑ แห่ง   คือ เทศบาลตำบลพรุใน

 

 

4.การคมนาคมขนส่ง

ลักษณะการคมนาคมส่วนใหญ่จำแนกออกได้ ๓ ลักษณะดังนี้

  • การคมนาคมภายในเกาะ ส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ในการเดินทาง
  • การคมนาคมระหว่างเกาะยาวใหญ่และเกาะยาวน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เพื่อไปท่าเทียบเรือที่เกาะยาวใหญ่ (ท่าช่องหลาด) ระยะทางประมาณ          ๑๘ กิโลเมตร ต่อด้วยการเดินทางใช้เรือหางยาวข้ามช่องแคบคั่นกลางระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร และท่าเทียบเรือที่เกาะยาวน้อย คือท่ามะเนาะ ซึ่งใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ ๓๕ นาที
  • การคมนาคมระหว่างพรุในและจังหวัดภูเก็ต การเดินทางต้องอาศัยเรือโดยสารเป็นหลัก ดูเที่ยวเรือที่นี่

 

5.สังคมและเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตำบลพรุใน ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 29.43 เกษตรกรรม      ร้อยละ 19.71 ประมงร้อยละ 15.80  แม่บ้านร้อยละ 14.54 ค้าขายร้อยละ 10.87 อื่นๆ ร้อยละ 7.97  และราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 1.68 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  2  และภาพที่ 1

 

6.การศึกษา

ตำบลพรุใน มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จำนวน 2 โรง

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ป.1 – ม. 3 ) จำนวน 1 โรงเรียน

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ( ป.1 – ม. 6 ) จำนวน 1 โรงเรียน

ศูนย์เด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง

ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถม/อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 48.62 มัธยมศึกษา ร้อยละ 33.42 ไม่รู้หนังสือ ร้อยละ 10.52 ระดับปริญญาตรีหรือสูงหว่า ร้อยละ 4.01 และ ระดับอนุปริญญา ร้อยละ 3.43 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่  3,4   และ ภาพที่ 2

 

7.ศาสนาและวัฒนธรรม

ตำบลพรุในมีมัสยิด จำนวน 11 แห่ง นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 100
8. ประชากร

– ประชากรในเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน

ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ มิถุนายน 2555 จำนวน 4,987 คน

ชาย 2,536 คน หญิง 2,451 คน

ประชากรจากการสำรวจ ณ กรกฎาคม 2555 จำนวน 3843 คน

ชาย 1879 คน หญิง 1964 คน

 

 

 

ข้อมูลสถิติชีพและสถานะสุขภาพ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา

 สาเหตุการป่วยของประชากรตำบลพรุใน

ตารางที่ 11  อัตราป่วย 10 อันดับแรกของโรคที่ป่วยสูงสุด ประชากรในตำบลพรุใน ปี ๒๕๕๖

ลำดับ ชื่อโรค จำนวน อัตราต่อ 1000 ประชากร
1 โรคระบบหายใจ 2,122 552.17
2 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 1,188 309.13
3 โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 1,186 308.61
4 โรคระบบไหลเวียนเลือด 776 201.92
5 โรคระบบกล้ามเนื้อ 769 200.10
6 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 481 125.16
7 โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใต้ผิวหนัง 456 118.65
8 โรคที่เกิดอาการหลายระบบ 380 98.88
9 โรคติดเชื้อและปรสิต 382 99.40
10 โรคหูและปุ่มกกหู 288 74.94

 ที่มา : อ้างอิงข้อมูลจากโปรแกรม Jhcis

 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

๑. สถานบริการสาธารณสุขตำบลพรุใน

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโล๊ะโป๊ะ

 

๒. จำนวนสถานพยาบาลเอกชน ตำบลพรุใน ปี 2556

– คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์           จำนวน 1  แห่ง

 

3.บุคลากรด้านสาธารณสุขสถานีอนามัยตำบลพรุใน ปี 2556

แพทย์ 1

พยาบาลวิชาชีพ 4

จพ.เภสัชกรรม 1

จพ.ทันตสาธารณสุข 1

แพทย์แผนไทย 1

นักวิชาการสาธารณสุข 1

กายภาพบำบัด 14. จำนวนเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่ปฏิบัติงานจริง และความรับผิดชอบต่อประชากร เท่ากับ 1 : 384 คน

5.องค์กรในงานสุขภาพภาคประชาชน  อสม. ทั้งหมด 119 คน                 เฉลี่ย 1 คน ต่อ 10 หลังคาเรือน

ความเห็นล่าสุด