โปรแกรมตรวจสอบ Drug Interaction... (อันตรกิริยาระหว่างยา)

ยาน้ำ      ยาฉีด               

 

Drug interaction (สำหรับ รพ.สต.พรุใน) ตรวจสอบ DI ออนไลน์ที่นี่

การกำหนดระดับนัยสำคัญ ( Significance rating ) ของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น จะกำหนดจาก onset,severity,and documentation

Onset: ระยะเวลาที่เริ่มปรากฏผลทางคลินิก แบ่งเป็น 2 ระดับ

Rapid: ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง

Delayed: ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นใช้เวลานานเป็นวันหรือสัปดาห์

Severity: การประเมินความรุนแรงของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น มีประโยชน์ในการหา risk/benefit แบ่งเป็น 3 ระดับ

Major: life-threatening or permanent damage

Moderate: ผลที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยมีอาการเลวลง ต้องการรักษาเพิ่มขึ้น อยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น

Minor: ผลที่เกิดขึ้นน้อย ( little effect )

Documentation: หลักฐานยืนยันประกอบ ยืนยันว่าเกิด drug interaction ขึ้นจริง แบ่งเป็น 5 ระดับ

Established: proven to occur in well-controlled studies

Probable: very likely, but not proven clinically

Suspected: may occur, some good data, needs more study

Possible: could occur, but data are very limited

Unlikely: doubtful; no good evidence of an altered clinical effect

ระดับนัยสำคัญ ( Significance rating ) มีการกำหนดระดับนัยสำคัญเป็นตัวเลข เรียงลำดับตั้งแต่ 1 ถึง 5 ตามตารางดังนี้

Significance rating

Severity

Documentation

1

Major

Suspected or >

2

Moderate

Suspected or >

3

Minor

Suspected or >

4

Major/Moderate

Possible

5

Minor

Any

Possible

Unlikely

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drug interaction ที่มี Significance rating = 1 ( Major and well-documented interaction )

ที่
ยาที่มีปฏิกิริยาต่อกัน
Onset
Mechanism
Effect
Management

1.

Dopamine
phenyltoin
Rapid
ไม่ทราบอาจเกิดจาก Dopamine ทำให้มี catecholamines ลดลง และ phenyltoin กดการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ อาจเกิด hypotension & cardiac arrest ได้ ควรระมัดระวังอยบ่างมากที่สุดเมื่อให้ phenyltoin ในผู้ป่วยที่กำลังได้รับ Dopamine IV drip วัดความดันโลหิตของผู้ป่วย ถ้าความดันโลหิตต่ำลง ต้องหยุดให้ยา phenyltoin
2.
Epinephrine

b -blocker

( Propranolol )
Rapid

Non-selective b -blocker

จะไปกระตุ้น alpha- receptor เมื่อให้ร่วมกับ Epinephrine ซึ่งการเพิ่ม vascular resistant นำไปสู่การเพิ่มความดันโลหิต ซึ่งจะกระตุ้น baroreceptor เป็นสาเหตุให้เกิด bradycardia
เพิ่ม blood pressure และทำให้เกิด bradycardia ได้

เมื่อจะให้ Epinephrine ควรหยุดให้ b -blocker

ก่อน 3 วัน หรือ ไม่ใช้ Epinephrine เลย ควรตรวจวัดระดับ vital sign ของคนไข้ เลือก selective b -blocker

อาจช่วยลดปฏิกิริยาระหว่างยาได้

3.

Erythromycin

Ergot alkaloids

( ergotamine )
Rapid
Macrolide ไปลด hepatic metabolism of ergotamine

อาจเกิด acute ergotism, N/ V, vasosplastic,

ischemia )
หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน ควรให้ยาปฏิชีวนะตัวอื่นแทน
4.
Erythromycin
HMG-coA
Reductase inhibitor
( simvastatin )
Delayed
Macrolide ไปลด hepatic metabolism of HMG-coA Reductase อาจทำให้เกิด myopathy หรือ rhabdomyolysis อย่างรุนแรงได้

ควรหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน ถ้าจำเป็นต้องใช้ควรติดตาม อาการแสดงของ myopathy และ rhabdomyolysis

( unexplained muscle pain , tenderness or weakness ) ในผู้ป่วยสม่ำเสมอ
5.

Penicillins

( Amoxicillin, Ampicillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Penicillin G,V )

Tetracyclines,
(, Doxycycline, Tetracycline )
Delayed
ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อของ Tetracycline จะขัดขวางการออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อของ Penicillins ลดฤทธิ์ของ Penicillins

พิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกัน

6.
Theophyllines
Allopurinol
Delayed

Allopurinol ยับยั้ง enzyme xanthine oxidase จึงทำให้ Mercaptopurine เปลี่ยนเป็น 6-Thiouric acidได้ช้าลง

ผลทางเภสัชวิทยาและความเป็นพิษของ Thiopurines เพิ่มขึ้น

อาจจำเป็นต้องลดขนาดยา Thiopurines ลงหนึ่งในสี่ หรือ หนึ่งในสาม ของขนาดยาปกติ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 1. งานเภสัชสนเทศ กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังนี้

  Reference

  • Tatro S. Drug Interaction Facts 2007. St. Louis: A Wolters Kluwer Company, 2007
  • Drug interaction. DRUGDEX ? System. MICROMEDEX ? Healthcare Series Vol. 127 .Inc., Englewood, Colorado. expires 3/2006.
  • Lacy CF, Aramstrong LL, Goldman MP & Lance LL. Drug Information Handbook. 14 th ed. Ohio: Lexi-Comp; 2006-2007.
  • Reynolds J.E.F. Martindale The Extra Pharmacopoei, 29 th ed. London: The Pharmaceutical Press; 1993.
  • MIMS annual 19 th ed; 2007
  • Drug Interaction . cited 2009 Febuary 20 . Available from : https://www.thomsonhc.com/hcs/librarian/PFDefaultActionId/pf.LoginAction