โปรแกรมคำนวณขนาดยาพ่น ... (คำนวณเป็นซีซี)

ยาน้ำ      ยาฉีด               

ใส่ค่าน้ำหนักผู้ป่วยที่นี่ : กิโลกรัม

.
1.Salbutamol solution
 5 mg/20 ml. ขนาดยา "ต่ำสุด" ขนาดยา "สูงสุด" ขนาดยา "เฉลี่ย" ซีซี  

เจือจางด้วย NSS เพื่อให้ได้ปริมาตรรวม 3-4 ซีซี ขนาดสูงสุด 2.5 มิลลิกรัม พ่นวันละ 3 - 4 ครั้ง

     
2.Salbu กรณีเด็ก Asthma with Exacerbation
 5 mg/20 ml. ขนาดยา "ต่ำสุด" ขนาดยา "สูงสุด" ขนาดยา "เฉลี่ย" ซีซี  
พ่นด้วยขนาดเดิม (1.) ทุก 20 นาที จำนวน 3 โด๊ส หลังจากนั้นใช้ยาขนาดที่ (2.) ทุก 1- 4 ชั่วโมงตามความจำเป็น สูงสุด 10 มิลลิกรัม
กรณี Asthma with Exacerbation (ผู้ใหญ่) : 2.5 ถึง 5 มิลลิกรัม ทุก 20 นาที เป็นจำนวน 3 โด๊ส หลังจากนั้นใช้ยาขนาด 2.5 -10 มิลลิกรัม ทุก 1-4 ชั่วโมง ตามความจำเป็น
     
Adrenaline 1:1000
   10 mg/2ml. ขนาดยา"ต่ำสุด" ขนาดยา "สูงสุด" ขนาดยา "เฉลี่ย" ซีซี  
พ่นในกรณีผู้ป่วย Croup เจือจางใน NSS 3

< แนะนำเพิ่มเติม / แจ้งข้อผิดพลาดของโปรแกรม .... Emulsion17@hotmail.com (ใช้งานโปรแกรมออนไลน์ได้ที่ www.lohpoh.com/dose/dose.htm >