โปรแกรมคำนวณขนาดยาน้ำสำหรับเด็ก (V.66008170900)
จัดทำโดย...นายไกรสร ไถนาเพรียว

ยาน้ำ      ยาฉีด               


ใส่ค่าน้ำหนักผู้ป่วยที่นี่ (กก.)
 

0.35 mg/kg/day CPM
2 mg/5ml.
  to TAKE ml. x 2-3 pc
0.6-1.2 mg/kg/day DOMPERIDONE
5 mg/5ml.
  to TAKE ml. x 3 ac
12-15 mg/kg/day GUAIFENESIN
100 mg/5ml.
  to TAKE ml. x 3 pc
0.3-0.6 mg/kg/day SALBUTAMAL
2 mg/5ml.
  to TAKE ml.  x 3-4 pc
0.5-1 mg/kg/dose ALUM MILK
- mg/5ml.
  to TAKE ml. x 3 pc
25-50 mg/kg/day AMOXYCILLIN
125 mg/5ml.
  to TAKE ml. x 3 pc
6-10 mg/kg/day CO-TRIMOX
40 mg/5ml.
  to TAKE ml. x 2 pc
50-100 mg/kg/day DICLOXACILLIN
62.5 mg/5ml.
  to TAKE ml. x 4 ac
1.2-2.4 mg/kg/day HYOSCINE
5 mg/5ml.
  to TAKE ml. x 3 pc
15-30 mg/kg/day IBUPROFEN
100 mg/5ml.
  to TAKE ml. x 3 pc
10-15 mg/kg/dose PARACETAMOL
120 mg/5ml.
  to TAKE ml. 4-6 hrs.
25-50 mg/kg/day MOM
1.2 g/15 ml.
 
25-50 mg/kg/day SIMETHICONE
40 mg/0.6ml.
 
 

คำนวณยาอย่างง่ายแต่ได้ขนาดเป๊ะ by Jui

CPM / DOM / GG = x/4
ALUM / AMOX / CO-TRI / DICLOX / HYOSCINE / BRUFEN = x/2
SALBU = 0.35x
PARA = 0.42x
เมื่อ x หมายถึงน้ำหนักเป็นกิโลกรัม

V.6608170900
ปรับขนาดยา Salbutamol , Paracetamol , Ibuprofen

V.6401141503
Smartphone friendly

V.6312091519
เพิ่มยา Dicloxacillin syr.

V.6208280839
ปรับหน้าจอให้เหมาะกับสมาร์ทโฟน

V.6111051218
ปรับขนาดยา Para ให้อิงขนาดยาต่ำสุดเป็นหลัก

V.6010201131
เพิ่มคำแนะนำยาสมุนไพรในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร // ปรับขนาดยา Amxoy , Ibuprofen

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

http://www.gotoknow.org/posts/2112


ติดต่อผู้เขียนโปรแกรม
Emulsion17@hotmail.com