Monthly Archives:พฤษภาคม 2019

Norfloxacin ในเด็ก

prunaihe no comments

ไม่ควรสั่งจ่ายในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากมีผ

แก้ไขฉลากยา

prunaihe no comments

กรณีแก้ไขฉลากด้วยโปรแกรม ireport แต่เมื่อสั่งพิมพ์

ความเห็นล่าสุด